Program za II. starostno obdobje    

Predšolski program je zasnovan za otroke, stare od dopolnjenega 3. leta starosti do šoloobveznosti. V izobraževalnem smislu se ta program osredotoča na pripravo otrok na šolo z nadgrajevanjem njihovih obstoječih spretnosti ter uvajanjem novih konceptov in izkušenj. 

Da bi s svojim delom spodbujali celovit razvoj otroka, izbiramo ustrezne dejavnosti s primarnih področij koncentracije: umetnosti in zgodnje pismenosti, spretnosti, motorike, fine motorike, grafomotorike, senzorične izkušnje, znanosti in zgodnje matematike, osebne nege ter predšolske učne sposobnosti. Načrtovanje dejavnosti se iz strokovnih ali drugih potreb lahko vselej ustrezno nadgradi ali prilagodi.

Zasnova dejavnosti vključuje miselne izzive, telesno koordinacijo, domišljijo in spretnosti reševanja problemov ter predstavlja temelj za kasnejše pridobivanje formalne izobrazbe in razvoja razuma v kasnejših obdobjih življenja. Pri izvedbi obsežnejših dejavnosti stremimo k taki zasnovi, ki predvideva razširitev na več kurikularnih področij na eni strani, na drugi strani pa dejavnosti z različnih področij povezujemo v zaokrožene celote.

Standardne dejavnosti nadgrajujemo z nadstandardi. Ti nam omogočajo optimalno podajanje znanja, hkrati pa otrokom dajejo moč izbire in priložnost za izgradnjo občutka lastne vrednosti. Obogatitvene dejavnosti in nadstandardi se izvajajo v sklopu dnevnega programa in za družine ne predstavljajo dodatnega denarnega stroška. Naloga teh programov je bogatenje vrtčevskega okolja in uresničevanje kurikularnih zavez v polnem obsegu, kakor tudi splošni napredek pedagoške stroke.

 

Primeri nadstandardov:

 • Vrtec na prostem,
 • Zgodnje programiranje in robotika za predšolčke,
 • Obiski lutkovnih predstav,
 • Obiski otroških gledaliških predstav,
 • Angleški jezik za predšolske otroke,
 • Nemški jezik za predšolske otroke,
 • Logopedske podporne delavnice za otroke,
 • Sobotne delavnice,
 • Pikniki,
 • Kačalinkina joga za najmlajše,
 • Zlate besedice – bralna značka vrtca Ribniček,
 • Cici Vesela šola,
 • Športni program Mali sonček.

Primeri ciljev, ki jih zasledujemo pri predšolskih otrocih:

 • Prepozna in poimenuje posamezna obravnavana literarna besedila,
 • pri reševanju nalog razume in sledi navodilom,
 • govor je razločen, misli in ideje izražene jasno,
 • razume in sprejema skupinska pravila in odgovornosti prek dnevnih opravil v vrtcu,
 • likovno prikaže svojo družino ter domači kraj, sosesko
 • za igranje ritmičnih delov skladb uporablja ročna tolkala in lastne inštrumente,
 • v zboru poje usklajeno in pravilno interpretira slišano melodijo ter besedilo,
 • ima razvito telesno koordinacijo, koordinacijo rok in oči,
 • pozna vsaj en način zavezovanja vezalk,
 • ima razvit občutek za pošteno igro,
 • pozna in uporablja zdrave higienske navade pri obrokih, počitku, uporabi sanitarij, medsebojnih stikih,
 • šteje do 20,
 • primerja dva ali več sklopov predmetov ter prepoznava kvalitativne in kvantitativne razlike ali enakosti,
 • razširja preproste vzorce,
 • primerja kvalitete (dolžina, teža, prostornina…) predmetov z neposrednimi primerjavami z referenčnimi predmeti in nestandardnimi orodji,
 • analizira, primerja, ustvarja in kombinira dve ali več geometrijski oblik,
 • identificira in opiše geometrijske like in telesa,
 • predmete opisuje glede na materiale, iz katerih so izdelani in njihove fizikalne lastnosti,
 • pozna in razume lastnosti in oblike vode ter hidrološki cikel,
 • pozna glavne dele rastlin in živali,
 • pozna in upošteva pravila vedenja v prometu ter razume nevarnosti,
 • zmore varno vožnjo kolesa brez pomožnih koles.