Cene programov in sofinanciranje

Osnovna cena vrtca je v našem vrtcu vselej izenačena s ceno javnega vrtca v tisti občini, v kateri ima družina stalno bivališče. Cene, ki jih predlagajo javni vrtci in ki veljajo v posameznih občinah, se med seboj lahko precej razlikujejo. Vrtec Ribniček občinam mesečno izdaja zahtevke za poplačilo stroškov.

Plačilo staršev je v našem vrtcu sofinancirano s strani občine in proračuna RS v skladu z veljavno zakonodajo in Odločbo pristojnega Centra za socialno delo (CSD).

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so oproščeni plačila za mlajšega otroka. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Vrtec Ribniček je v celoti neodvisen, zato za sofinanciranje plačila vrtca velja 34. člen ZVrt (Ur. l. RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005), ki določa, da zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85 % sredstev. To pomeni, da se 15 % obveznosti občine obračuna družini.

Občina sofinancira ceno programa staršem s stalnim prebivališčem na njenem območju in staršem tujcem z začasnim prebivališčem, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Cena programa zajema stroške vzgoje, varstva in prehrane.

Višino plačila staršev določi pristojni Center za socialno delo (CSD). Višina plačila za vrtec se določi v skladu z lestvico, ki starše razvršča v 9 dohodkovnih razredov (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev). Višina plačila se z Odločbo določi kot odstotek, ki ga plačajo starši od cene programa, v katerega je otrok vključen. Starši z najnižjimi dohodki so plačila oproščeni, starši z najvišjimi dohodki pa plačajo 77 % cene programa. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 0 % plačila, ki jim je določen z odločbo CSD, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni.

Za čas odsotnosti otroka iz vrtca se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Podrobnejša pravila o odsotnosti otroka iz vrtca (npr. razlogi, ki se štejejo za opravičeno odsotnost, odštevanje zneska za neporabljena živila, prvi dan upoštevanja otrokove odsotnosti) določi vodstvo vrtca s sklepi.

Vrtec Ribniček sprejme ceno vrtca, ki velja v posamezni občini. Posamezni ceniki so dostopni na spletu.

Cene programov za družine s prebivališčem v občini Ivančna Gorica so od 1. 3. 2023:

osnovna cena za I. starostno obdobje (1–3-letni) 649,30 EUR,

osnovna cena za II. starostno obdobje (3–6-letni) 483,65 EUR.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %), razliko krije občina stalnega bivališča.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.